[...] ATT FÖLJA DESSA SPÅR

PROBAND ÅKE LINDHOLM

ANSEDEL № 4

Antavla


Johan Oskar Lindholm

f. 4/4 1863 d. 23/6 1948

Födelseort: Sala socken, Västmanlands landskap
Yrke: Verkmästare, Smed
Far: Johan Olof Lindholm
Mor: Maria Lovisa Persdotter
Syskon: Carl Viktor *3/4 1864, Adolf Bernhard *16/9 1865, Ida Maria *30/5 1869, Edvin Henning *23/1 1877, Ernst Werner *7/4 1881
Gift med: Johanna Matilda Johansson 22/11 1890
Barn: Johan Artur *28/8 1891, Oskar Henning *19/5 1895, Einar Filip *7/8 1899

Levnadsbeskrivning

Johan Oskar föddes i Sala den 4 april 1863, döptes den 8 samma månad. Dopvittnen var Adolf Lindholm och dess hustru. Arbetaren Albert Lindholm och pigan Clara ? Björkquist. Fadern var smidesmästare och spiksmed och drev en smidesverkstad där Johan Oskar redan vid 12 års ålder började arbeta som smideslärling.

Han flyttade från Sala till Heby i Västerlövsta socken år 1886. Från sin första bostad i Heby flyttade han år 1891, då till ett område i Heby som kallas Nyhem. Där bodde Johan Oskar med sin nybildade familj bestående av hustrun Johanna Johansson som han äktade den 22/11 1890. Den 28 augusti år 1891 föddes deras första barn, en son som döptes till Johan Walter. Några år senare, i maj 1895, föddes deras andra son, Oskar Henning. Innan familjen lämnade Nyhem hann tredje sonen, Einar Filip, komma till världen. Han föddes den 7 augusti år 1899 och familjen flyttade från Nyhem den 27 april år 1900.

Från år 1900 bodde familjen på ett område som kallas Rosenlunds och ägdes av tegelbruket Ohlsson & Rosenlunds AB där Johan Oskar arbetade sedan 1888 och sedemera blev verkmästare. När sönerna var stora nog att börja arbeta slog de sig alla in på hantverkarbanan - Johan Walter börjar sitt arbetsliv som skräddardräng, Oskar Henning som hyvlare och Einar Filip som skomakeriarbetare.

Sonen Einar Filip flyttade den 10 november 1922 till Enköping. Johan Oskar och Johanna bodde kvar på Rosenlunds fram till år 1931. Johan Oskar blev änkeman 1936. Han levde till 1948.

Johan Oskar var en arbetsam och händig man: engagerad i nykterhetsrörelsen och inom diverse sammanslutningar. Han synes ha haft många vänner och uppskattats för sina insatser i både yrket och det allmänna. De uppdrag han fick förtroendet att förvalta gjorde han mycket troget. Han var kassör i Sveriges allmänna sjuk- och begravingskassa i åtminstone 23 år; kassör i Heby arbetarförenings sjukkassa i åtminstone 27 år; kassör i svinförsäkringsföreningen från i över 25 år; han tillhörde logen Arken i över 40 år. Den kanske mest anmärkningsvärda i sammanhanget är att Johan Oskar var anställd och arbetade på Ohlsson & Rosenlunds AB i närmare 60 år. Han var fortfarande i daglig tjänst vid sin 80-årsdag.

Notis i Salaposten 1923 med anledning av J.O. Lindholms 60-årsdag:

Hyllad 60-åring.

Verkmästaren J. O. Lindholm blev på sin 60-årsdag i onsdags som väntat var storslaget hyllad. På morgonen blev han uppvaktad av en deputation från logen "Arken" och en från hans arbetskamrater. Sedan på dagen uppvaktades han av sin chef, grosshandl. Gust. Olsson. Presenter erhöll han i mängd. Från firman Olsson & Rosenlund en större silverbägare, från sina arbetskamrater ett guldur, från logen "Arken" en vilstol av rotting, från barnen käpp med silverkrycka, fr. V. Lövsta arbetareförenings sjukkassa ett skrivställ med läskpress av nysilver samt av släkt och vänner flera värdefulla presenter och blommor. Telegram saknades ej. På kvällen voro ett 125-tal personer inbjudna till godtemplarlokalen, där gästerna samlades kring ett väl dukat kaffebord samt njöto av fröken Nyman och hr Axel Svedberg. Flera anföranden höllos, däri uttalades tack till jubilaren. Hr Lindholm tackade för den storslagna hyllningen. Sedan den allvarligare delen av programmet var slut lektes det med liv och lust. Aftonen var mycket angenäm.

Notis i Salaposten 1933 med anledning av J.O. Lindholms 70-årsdag:

70 år fyller i morgon verkmästaren vid Olsson & Rosenlunds A.-B hr J.O. Lindblom. Jub. är född i Sala. Fadern drev en smidesverkstad och här fick L. deltaga i arbetet redan vid 12 års ålder. År 1887 bosatte sig L. i Heby, där han året efter fick anställning i smidesverkstaden vid Olsson & Rosenlunds A.-B. Verksamhetslust, energi och kunnighet äro tre utmärkande drag hos jub. I firmans tjänst har också dessa hans egenskaper varit till god nytta. Trots sina i morgon 70 år besitter jub. en ovanlig vitalitet och spänst. Arbetstakten har han heller inte prutat av på. Förutom sitt arbete har L. deltagit i sjukkasserörelsen. Han har bl. a. varit kassör i Sv. allm. sjukkassa i 25 år. En tid tillhörde han även pensionsnämnden. Nykterhetsrörelsen har jub. också intresserat sig för. Han har varit medlem i logen Arken i 35 år.

Då L. i morgon begår sin 70-årsdag kan han göra det med visshet att ha utför sitt värv väl.

Notis i Salaposten måndag 5 april 1943 med anledning av J.O. Lindholms 80-årsdag:

80 år fyllde i går verkmästaren Johan Oskar Lindholm, Valla, Heby. Jub. är född i Sala och fick vid 12 års ålder börja arbeta som smideslärling, och efter att, enligt dåtidens seder och bruk fört för en lärling rätt så kringflackande liv, kom Lindholm till Heby 1888 och fick anställning vid Olsson & Rosenlunds A.-B, där han nu arbetat i 55 år, först som smed och senare som verkmästare. 80-åringen utför ännu dagligen sitt arbete, och hans vigör är enastående. Kassör i Sv. allm. sjuk- och begravningskassa har han varit i 23 år. I Heby arb.- förenings sjukkassa är han ännu kassör, vilken post han haft i 27 år. Svinförsäkringsföreningens kassör har han varit sedan den bildades omkr. år 1920. Varmt intresserad nykterhetsman har han tillhört logen Arken i 41 år. Duglig och skicklig som yrkesman, hederlig och präktig som människa, har han alltid varit omt[y]ckt både av arbetsgivare och kamrater.

Jubilaren blev föremål för hjärtliga hyllningar. Olsson & Rosenlund uppvaktade genom förvaltare Holmberg, som överlämnade en penningsumma, tjänstemännen vid Olsson & Rosenlunds uppvaktade med ett cigarrskrin av tenn. Från logen Arken fick jubilaren mottaga en reservoarpenna. Dessutom hyllades han av släktingar och vänner, som överlämnade blommor och presenter.

Dödsnotis i Salaposten 25/6 1948:

På midsommarafton avled i sitt hem i Heby verkmästare Johan Oskar Lindholm i en ålder av 85 år. Den bortgångne har i många år varit anställd i firma Olsson & Rosenlund och har varit en skicklig yrkesman. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

Artikel publicerad i Salaposten den 28/6 1948 med anledning av J.O. Lindholms död:

HEBY
In memoriam
Johan Oskar Lindholm

De gå bort, de gamla trotjänarna, en efter en. Nu var turen kommen till verkmästaren Johan Oskar Lindholm. På själva midsommarafton, när det var som vackrast i naturen, lämnade han ett långt och arbetsfyllt jordeliv. I 60 år hade hans tjänst hos Olsson & Rosenlunds varat, och han var den till tjänsteåren äldste inom företaget.

När han vid 82 års ålder drog sig tillbaka från sin tjänst, märktes hos honom inga tecken på ålderdomssvaghet och intill dess hade han arbetat dagen lång. Det hade knappt hänt att han var bort en dag på grund av sjukdom, och semester och sysslolöshet var ej något han eftersträvade. Det var en smygande sjukdom, som bröt ner den annars så kärnfriske, och han fick lida mycket och länge innan befrielsen kom.

J.O. Lindholm var trotjänare i detta ords allra bästa bemärkelse. I decennier hade han ansvaret för de maskinella inom industriföretaget, och omsorgen om detta var hans stora intresse. Många nätters sömn fick han offra när någon maskin kom i olag, men när det ordinarie arbetet för dagen skulle börja, var han likväl i full fart i sitt arbete. För honom tycktes ingenting vara omöjligt när det gällde att laga eller reparera eller göra en ny maskindel.

Aldrig under de närmare 40 år, som vi arbetade tillsammans, hörde jag honom misströsta eller uttala betänkligheter när något i maskineriet gått ur led. Han visste genast råd och grep sig verket an, alltid med friskt humör, och det skulle vara ett sällsynt svårt fel om han inte kunde avhjälpa det. Det skulle aldrig hända att han visade en mulen uppsyn hur trött han än kunde vara, och jämmer och veklagan var honom en styggelse. Så var han t. ex. ett par gånger utsatt för olycksfall då hans ansikte bl. a. blev svårt tilltygat. En vanlig människa skulle ha jämrat sig eller förlorat medvetandet, men Lindholm gjorde intetdera, han skrattade istället och försäkrade, att sådana bagateller var då ingenting att fästa sig vid. Även då jag för inte så länge sedan besökte honom vid hans sjukläger sade han smått skrattande: "Nu är det slut med gubben".

Ja, sådan var han och så minns vi honom, god och glad, och allmänt aktad.

Det känns tomt att veta, att gamle Lindholm ej finns mer, den präktige, pålitlige arbetskamraten, den goda människan, en vän till oss alla.

Frid över hans ljusa minne.

Arvid Holmberg

Barnens öden


Källa: Sala stadsförs. C:5 1861-76, Västerlövsta hfl. AI:23 s. 73, Västerlövsta hfl. 1891-93 AI:24 s. 36, Västerlövsta hfl. 1891-93 AI:25 s. 235, Västerlövsta AIIA:1 s. 234, Västerlövsta AIIA:1 s. 236, Västerlövsta AIIA:1 s. 251, Västerlövsta AIIA:3 s. 277, Västerlövsta AIIA:6 s. 283, Västerlövsta AIIA:9 s. 254, Västerlövsta församlingsbok 1930-50 AIIA:12 s. 207
Sekundärkällor: Skriftliga uppgifter från Inger Lindholm

Innehållet uppdaterades: 2008-11-03